sweetsadness

12 tekstów – auto­rem jest sweet­sadness.

Jak to jest? Mi­mo, że spędzi­liście ze sobą już ty­le cza­su, a Ty kiedy on Cię całuje na­dal masz mo­tyl­ki w brzuchu i no­gi jak z wa­ty? Co to za uczu­cie kiedy on Cię przy­tula, a Ty czu­jesz się w je­go ra­mionach jak....w do­mu? To się ja­koś tak dziw­nie na­zywa... Ach! Już wiem. To miłość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 maja 2014, 20:19

Obiecać coś jest bar­dzo łat­wo, ale dot­rzy­mać tej obiet­ni­cy jest znacznie trudniej... 

myśl • 6 kwietnia 2014, 15:22

Bez Ciebie to ta­ka wiel­ka pustka...,
Bez Ciebie to tak jak­by części mnie było brak,
Bez Ciebie to jest właśnie tak...
Jak­by bra­kowało mi powietrza... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 kwietnia 2014, 16:21

Zra­nić tak... Uszkodzić tą cząstkę dru­giej oso­by, której żaden le­karz na­wet nie podjąłby się leczenia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lutego 2014, 12:40

No bo po co płakać z bólu, tęskno­ty czy smut­ku kiedy można ze szczęścia? ;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lutego 2014, 15:39

I pa­miętaj, że to co po­siadasz to naj­większe szczęście cho­ciaż cza­sem na­wet nie stać Cię na to by to docenić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 lutego 2014, 19:33

A kiedy wreszcie jest to nie po­siadasz się ze szczęścia. Bo to co masz jest właści­wie wszys­tkim tym cze­go zaw­sze pragnęłaś. Ra­dością, po­ciechą, os­toją i bez­gra­niczną miłością... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 stycznia 2014, 17:30

I wreszcie go masz! :) Te­go jed­ne­go i ideal­ne­go tyl­ko dla Ciebie fa­ceta, który kocha Cię bez­gra­nicznie za wszys­tko. A wiesz co jest w tym naj­lep­sze? Masz go tyl­ko dla siebie! :* 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 stycznia 2014, 16:46

To nie jest tak, że kochasz go za je­go wygląd... Kochasz ten je­go za­wadiac­ki uśmiech, wpat­rzo­ne w Ciebie we­sołe oczy, do­tyk i ciepło ja­kim Cie zaw­sze otacza i to, że uwiel­bia Cię bez względu na wszys­tko... Po pros­tu i zwyczaj­nie kochasz go za to, że jest ;) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 grudnia 2013, 17:57

Widzisz go, je­go uśmiech, to jak się po­rusza. Pat­rzysz tak na Niego kiedy idzie w Twoją stronę i nag­le uświada­miasz so­bie, że to idzie cały Twój świat... :* 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 grudnia 2013, 12:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sweetsadness

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność